Digital Research Information Center

NRCT's logo

Digital Research Information Center หรือ ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บรายงานวิจัย ข้อมูลนักวิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือช่วยในการวิจัย ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยกล่องค้นหาข้อมูล บทความวิจัยที่ได้รับการดาวน์โหลดมากที่สุด และการเชื่อมโยงไปยังคลังข้อมูลวิจัยอื่นๆ ที่ดำเนินการภายใต้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)