เกณฑ์คุณภาพวารสารในระดับนานาชาติของ SCOPUS

Scopus's logo

SCOPUS ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการในการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของสถาบัน 5 เกณฑ์ ดังนี้

 1. นโยบายวารสาร (Journal policy) ซึ่งประกอบด้วย
  • มีสาระสังเขปเป็นภาษาอังกฤษ
  • บทความมีรายการอ้างอิง
  • วารสารมีนโยบายที่ชัดเจน
  • การประเมินบทความ มีหลายระดับ เช่น แบบเปิด แบบไม่รู้จักกันทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน
  • ความหลากหลายของกองบรรณาธิการ
  • ความหลากหลายของผู้เขียนบทความ

 2. การนำเสนอเนื้อหา (Presentation of Content) ประกอบด้วย
  • ความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายวารสาร
  • ความชัดเจนถูกต้องของสาระสังเขป
  • ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ของวารสาร
  • การนำเสนอที่ง่ายต่อการอ่านบทความ

 3. การอ้างถึง (Citedness) ประกอบด้วย
  • จำนวนการอ้างถึงวารสาร
  • จำนวนการอ้างถึงผลงานของบรรณาธิการ

 4. การตรงต่อเวลา (Timeliness) ประกอบด้วย
  • การออกตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้

 5. การเข้าถึง (Accessibility) ประกอบด้วย
  • มีเนื้อหาให้บริการในรูปออนไลน์
  • มีเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ
  • คุณภาพของเว็บไซต์

Source: http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/FAQ.html