เกณฑ์คุณภาพวารสารในระดับนานาชาติของ Thomson Reuters (ISI)

Thomson Reutor's logo

Thomson Reuters (ISI) ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการในการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลจำนวน 4 เกณฑ์ ดังนี้

 1. มาตรฐานทั่วไปของวารสาร (Basic journal standard) ซึ่งประกอบด้วย
  • ความตรงต่อเวลาของวารสาร (Timeliness of Publication)
  • วารสารปฎิบัติตามข้อกำหนดของบรรณาธิการนานาชาติ (International editorial conventions) คือ ชื่อวารสารต้องมีความชัดเจน ชื่อบทความให้รายละเอียดอย่างพอเพียง รวมทั้งมีสาระสังเขป มีรายการอ้างอิงที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และมีสถานที่ติดต่อผู้เขียนทุกคนอย่างสมบูรณ์
  • วารสารมีชื่อบทความ บทคัดย่อ คำสำคัญ และรายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าบทความจะเขียนเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
  • วารสารมีกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review process)

 2. ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการของ ISI (Editorial Content)

 3. ความหลากหลายในระดับสากลของวารสาร (International Diversity)  ประกอบด้วย
  • ความหลากหลายของผู้ที่ส่งบทความมาตีพิมพ์
  • ความหลากหลายของการถูกนำไปอ้างถึง (Cited articles)

 4. การวิเคราะห์การอ้างถึง (Citation Analysis) ใช้ข้อมูลการอ้างถึง 4 ประเภท คือ
  • อัตราการอ้างถึงในภาพรวม (Overall citation rate)
  • ค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิง (Impact Factor)
  • ค่าความเร็วในการอ้างถึง (Immediacy Index)
  • อัตราการอ้างอิงตัวเองของวารสาร

 5.  

Source: http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/FAQ.html