บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

TULIBS Abstract editing service

บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษตรวจแก้ จากนั้น นักศึกษาจะได้รับบทคัดย่อที่ตรวจแก้แล้วทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ 02 613 3546 หรืออีเมล anchisa@tu.ac.th