TU e-Thesis

TU e-Thesis's logo

ระบบ TU e-Thesis คือ ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เริ่มตั้งแต่กระบวนตรวจสอบการคัดลอกไปจนถึงการนำวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ออกเผยแพร่ รวมทั้งจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบการคัดลอกต่อไปในอนาคต