เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม

EndNote

EndNote เป็นโปรแกรมที่ผลิตโดยบริษัท Thomsom Reuters ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้นและถ่ายโอน (Import) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online database) ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Library…

Mendeley

Mendeley is a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research. Advantages of Mendeley include automatically generate bibliographies,…

Zotero

Zotero is a free and open-source reference management software to manage bibliographic data and related research materials. This tool collects all your research in a single, searchable interface. You can add PDFs, images, audio and video files,…