แนวทางดำเนินงานวิจัย

Scholarly Journals

Scholarly Journals รวบรวมรายชื่อวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ พร้อมข้อมูล Journal Impact Factors จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR), SCImago และ Thai-Journal Impact Factors (TCI)

เกณฑ์คุณภาพวารสารในระดับนานาชาติของ SCOPUS

SCOPUS ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการในการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของสถาบัน 5 เกณฑ์ ดังนี้

  1. นโยบายวารสาร (Journal policy) ซึ่งประกอบด้วย
    • มีสาระสังเขปเป็นภาษาอังกฤษ
    • บทความมีรายการอ้างอิง…

เกณฑ์คุณภาพวารสารในระดับนานาชาติของ Thomson Reuters (ISI)

Thomson Reuters (ISI) ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการในการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลจำนวน 4 เกณฑ์ ดังนี้

  1. มาตรฐานทั่วไปของวารสาร (Basic journal standard) ซึ่งประกอบด้วย
    • ความตรงต่อเวลาของวารสาร (…