แนวทางดำเนินงานวิจัย

Scholarly Journals

Scholarly Journals รวบรวมรายชื่อวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ พร้อมข้อมูล Journal Impact Factors จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR), SCImago และ Thai-Journal Impact Factors (TCI)

The Chicago manual of style Online

The Chicago Manual of Style is a style guide for American English published since 1906 by the University of Chicago Press. The notes and bibliography style is preferred in the fields of humanities, including those in literature, history, and the…

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คู่มือนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้ควบคู่กับเอกสารแม่แบบวิทยานิพนธ์ (Thesis templates…

เกณฑ์คุณภาพวารสารในระดับนานาชาติของ SCOPUS

SCOPUS ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการในการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของสถาบัน 5 เกณฑ์ ดังนี้

  1. นโยบายวารสาร (Journal policy) ซึ่งประกอบด้วย
    • มีสาระสังเขปเป็นภาษาอังกฤษ
    • บทความมีรายการอ้างอิง…

เกณฑ์คุณภาพวารสารในระดับนานาชาติของ Thomson Reuters (ISI)

Thomson Reuters (ISI) ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการในการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลจำนวน 4 เกณฑ์ ดังนี้

  1. มาตรฐานทั่วไปของวารสาร (Basic journal standard) ซึ่งประกอบด้วย
    • ความตรงต่อเวลาของวารสาร (Timeliness…