เครื่องมือช่วยการวิจัย

DataSearch

DataSearch is a prototype research data search engine to search for research data across domains and types, from many domain-specific, cross-domain and institutional data repositories, developed by Elsevier’s Research Data Management team.

Plagiarism checker: Turnitin

Turnitin คือ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บอกรับเพื่อให้บริการแก่ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย…

Questia

Questia is the premier online research and paper writing resource. Since its founding in 1998, Questia has helped students find and cite high-quality, scholarly research. With emphasis on subjects related to the humanities and social sciences,…

SCImago Journal & Country Rank

The SCImago Journal & Country Rank is a publicly available portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database (Elsevier B.V.). These indicators can be used to…

TU e-Thesis

ระบบ TU e-Thesis คือ ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เริ่มตั้งแต่กระบวนตรวจสอบการคัดลอกไปจนถึงการนำวิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ออกเผยแพร่ รวมทั้งจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบการคัดลอกต่อไปในอนาคต

บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟรี โดยผู้ใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษตรวจแก้…

บริการตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย

บริการตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย  ( Plagiarism  Checking  Service ) 
คือ บริการตรวจสอบความซ้ำของงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ (PDF)…