ฐานข้อมูลนักวิจัย

ASEAN Citation Index (ACI)

ASEAN Citation Index (ACI) is a central regional database which was designed and set up to index all the bibliographic records and the citations of all quality ASEAN research outputs appeared in the ASEAN scholarly journals. The member countries…

Digital Research Information Center

Digital Research Information Center หรือ ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บรายงานวิจัย ข้อมูลนักวิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือช่วยในการวิจัย ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)…

ResearchGate

ResearchGate is a social networking site for scientists and researchers[3] to share papers, ask and answer questions, and find collaborators.[4] According to a study by Nature and an article in Times Higher Education, it is the largest academic…

Thai National Research Repository

Thai National Research Repository (TNRR) หรือ ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ต่างๆ ภายในประเทศ โดยให้บริการสืบค้นข้อมูล งานวิจัย ผลงานวิจัย รวมถึงนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดความคิด…