ข่าวที่ดึงมา

สยามพิมพการ : ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย /

1 สัปดาห์ 2 วัน ago
By ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ,. กรุงเทพฯ : มติชน, 2565 . 792 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2549. | ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม. 9789740217688 | 9740217680 Place Hold on สยามพิมพการ :

วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย /

1 สัปดาห์ 2 วัน ago
By เบเนดิคต์, รูธ ฟุลตัน,. กรุงเทพฯ, มติชน, 2564 . 34, 141 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2524 ของ เจ้าพระยา. | แปลจาก: Thai culture and behavior. 9789740217657 | 9740217656 Place Hold on วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย /

สู่แดนภารตะ /

1 สัปดาห์ 2 วัน ago
By ฟอร์สเตอร์, อี. เอ็ม.. กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 . 439 หน้า. , แปลจาก: A passage to India. 9789740217664 | 9740217664 Place Hold on สู่แดนภารตะ /

สยามพิมพการ : ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย /

1 สัปดาห์ 2 วัน ago
By ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ,. กรุงเทพฯ : มติชน, 2565 . 792 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2549. | ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม. 9789740217688 | 9740217680 Place Hold on สยามพิมพการ :

วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย /

1 สัปดาห์ 2 วัน ago
By เบเนดิคต์, รูธ ฟุลตัน,. กรุงเทพฯ, มติชน, 2564 . 34, 141 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2524 ของ เจ้าพระยา. | แปลจาก: Thai culture and behavior. 9789740217657 | 9740217656 Place Hold on วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย /

พระแก้วมรกต /

1 สัปดาห์ 2 วัน ago
กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 . 455 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2546. 9789740217626 | 9740217621 Place Hold on พระแก้วมรกต /

Fundamental of Deep Learning in Practice /

1 สัปดาห์ 3 วัน ago
By ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์.. นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2564 . 490 หน้า : 9786164872745 | 616487274X Place Hold on Fundamental of Deep Learning in Practice /

TBX บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC reading 10 ชุด 1000 ข้อ /

1 สัปดาห์ 3 วัน ago
By รา, ซูจิน.. นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, 2564 . 665 หน้า. , แปลจาก: Pagoda Kkeut TOEIC RC 1000 questions. 9786164493032 | 616449303X Place Hold on TBX บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC reading 10 ชุด 1000 ข้อ /

Contract law : a comparative introduction /

1 สัปดาห์ 3 วัน ago
By Smits, J. M.. Cheltenham, UK. : Edward Elgar, 2021 . xxiii, 288 p. 9781800373105 (hbk.) | 1800373104 (hbk.) | 9781800373129 (pbk.) | 1800373120 (pbk.) Place Hold on Contract law :

ประวัติศาสตร์เนเธอร์แลนด์และเบลเยียม ฉบับกระชับ /

1 สัปดาห์ 4 วัน ago
By กร ชัยธีระสุเวท.. กรุงเทพฯ : ศยาม, 2564 . 463 หน้า : 9786164860568 | 6164860563 Place Hold on ประวัติศาสตร์เนเธอร์แลนด์และเบลเยียม ฉบับกระชับ /

การเมืองระหว่างประเทศเบื้องต้น /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ธีรภัท ชัยพิพัฒน์.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 . 9, 330 หน้า : 9786163147837 | 6163147839 Place Hold on การเมืองระหว่างประเทศเบื้องต้น /

การประเมินทรัพยากรมนุษย์ : หลักการและแนวปฏิบัติ = Human resource assessment : principles & practices /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By วีระวัฒน์ ปันนิตามัย.. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2564 . vii, 435 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2563 9786164820302 | 6164820308 Place Hold on การประเมินทรัพยากรมนุษย์ :

หลักคิดพื้นฐานในการออกแบบการกำกับดูแล /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By สแปรโรว์, มัลคอล์ม เค.. ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2564 . 211 หน้า : 9786162139338 | 6162139336 Place Hold on หลักคิดพื้นฐานในการออกแบบการกำกับดูแล /

รูปแบบการกำหนดความผิดอาญา : ศึกษากรณีของประเทศไทย = Systemization of criminal offences : a case study of Thailand : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,. [ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 . viii, 183 แผ่น. , โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564. Place Hold on รูปแบบการกำหนดความผิดอาญา :