ข่าวที่ดึงมา

คดีปกครองว่าด้วยอายุของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ = , The administrative cases regarding the age of state university president : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย /

7 เดือน 4 สัปดาห์ ago
By สมคิด เลิศไพฑูรย์,. [กรุงเทพฯ] : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2562 . 1-8, 181 หน้า. , งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 9786164880597 | 6164880599 Place Hold on คดีปกครองว่าด้วยอายุของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ =

สิทธิมนุษยชน : , ศึกษาเปรียบเทียบในทางพุทธศาสนา = Human rights : comparative study in Buddhism /

7 เดือน 4 สัปดาห์ ago
By ดิเรก ควรสมาคม.. [เชียงราย] : สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2562 . ก-ฉ, 70 แผ่น. , งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. Place Hold on สิทธิมนุษยชน :

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : , ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา /

7 เดือน 4 สัปดาห์ ago
By สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 . 791 หน้า. 9786162698552 | 6162698556 Place Hold on ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง :

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : , ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา /

7 เดือน 4 สัปดาห์ ago
By สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 . 791 หน้า. 9786162698552 | 6162698556 Place Hold on ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง :

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : , ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา /

7 เดือน 4 สัปดาห์ ago
By สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 . 791 หน้า. 9786162698552 | 6162698556 Place Hold on ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง :

ถอดรื้อมายาคติ. , Deconstruct. 6 : ถอดรื้อการเมืองไทย รัฐราชการ vs รัฐสวัสดิการ : การศึกษาศตวรรษใหม่ สงครามการค้าโลก เศรษฐกิจดิจิตอล [ที่ถูกต้องคือ ดิจิทัล] /

7 เดือน 4 สัปดาห์ ago
เชียงใหม่ : ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ), 2562 . 179 หน้า : , รวมเนื้อหาบรรยายจากหลักสูตร Deconstruct ใน TCIJ School Season 6. | สนับสนุนการจัดพิมพ์ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung). 9786169279457 | 6169279451 Place Hold on ถอดรื้อมายาคติ.

รัฐสวัสดิการกับสังคมประชาธิปไตย /

8 เดือน ago
By เพทริง, อเล็กซานเดอร์. | Petring, Alexander.. กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2562 . 231 หน้า : , แปลจาก: Welfare state and social democracy. 9786168192078 | 6168192077 Place Hold on รัฐสวัสดิการกับสังคมประชาธิปไตย /

ถอดรื้อมายาคติ. , Deconstruct. 6 : ถอดรื้อการเมืองไทย รัฐราชการ vs รัฐสวัสดิการ : การศึกษาศตวรรษใหม่ สงครามการค้าโลก เศรษฐกิจดิจิตอล [ที่ถูกต้องคือ ดิจิทัล] /

8 เดือน ago
เชียงใหม่ : ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ), 2562 . 179 หน้า : , รวมเนื้อหาบรรยายจากหลักสูตร Deconstruct ใน TCIJ School Season 6. | สนับสนุนการจัดพิมพ์ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung). 9786169279457 | 6169279451 Place Hold on ถอดรื้อมายาคติ.

รักษ์รู้ รักษ์โลก : , การเรียนรู้สหวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษ /

8 เดือน ago
By วศินรัฐ นวลศิริ.. พิษณุโลก : โฟกัสมาสเตอร์พริ้นต์, 2562 . 121, [4] หน้า : , สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยนเรศวร. | เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง การเรียนการสอนวรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม. 9786165651400 | 6165651402 Place Hold on รักษ์รู้ รักษ์โลก :

ถอดรื้อมายาคติ. , Deconstruct. 6 : ถอดรื้อการเมืองไทย รัฐราชการ vs รัฐสวัสดิการ : การศึกษาศตวรรษใหม่ สงครามการค้าโลก เศรษฐกิจดิจิตอล [ที่ถูกต้องคือ ดิจิทัล] /

8 เดือน ago
เชียงใหม่ : ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ), 2562 . 179 หน้า : , รวมเนื้อหาบรรยายจากหลักสูตร Deconstruct ใน TCIJ School Season 6. | สนับสนุนการจัดพิมพ์ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung). 9786169279457 | 6169279451 Place Hold on ถอดรื้อมายาคติ.

#ราคาของการมีลูก เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน /

8 เดือน ago
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 . ix, 183 หน้า : , สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 9786164433298 | 6164433290 Place Hold on #ราคาของการมีลูก เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน /

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป /

8 เดือน ago
By ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 . 316 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม. 9786162698590 | 6162698599 Place Hold on คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป /

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด : , พร้อมด้วยตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา…

8 เดือน ago
By สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 . 310 หน้า : 9786162698545 | 6162698548 Place Hold on ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด :