ข่าวที่ดึงมา

นิติปรัชญา = Legal philosophy /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By จรัญ โฆษณานันท์.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2563 . 495 หน้า : 9786164932739 | 6164932734 Place Hold on นิติปรัชญา =

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด) /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2564 . 95 หน้า. 9786165770613 | 6165770614 Place Hold on พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด) /

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง = The Administrative Court & litigation in Administrative Court /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ฤทัย หงส์สิริ.. [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 . 379 หน้า : 9786164040892 | 6164040892 Place Hold on ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง =

คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543-2562 / ภาคสอง :

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
[กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2564 . 588 หน้า. 9786164040885 | 6164040884 Place Hold on คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต.

นิติปรัชญา = Legal philosophy /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By จรัญ โฆษณานันท์.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2563 . 495 หน้า : 9786164932739 | 6164932734 Place Hold on นิติปรัชญา =

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด) /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2564 . 95 หน้า. 9786165770613 | 6165770614 Place Hold on พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด) /

ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง = The Administrative Court & litigation in Administrative Court /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ฤทัย หงส์สิริ.. [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 . 379 หน้า : 9786164040892 | 6164040892 Place Hold on ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง =

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ = [Strategic communication] /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By วาสิตา บุญสาธร.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563 . ก-ฐ, 316 หน้า : 9786164820432 | 616482043X Place Hold on การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ =