ข่าวที่ดึงมา

ณ ปลายฟ้า /

19 ชั่วโมง 48 minutes ago
By วิมล ศิริไพบูลย์, | วิมล กล่ำเสถียร. | วิมล เจียมเจริญ. | กนกเรขา. | ทมยันตี. | โรสลาเรน. | ลักษณวดี. | มายาวดี.. กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2562 . 325 หน้า. 9786162149382 | 6162149382 Place Hold on ณ ปลายฟ้า /

การเงินธุรกิจ = , Corporate finance /

19 ชั่วโมง 48 minutes ago
By พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล.. กรุงเทพฯ : จัดพิมพ์โดย พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล, 2563 . 23, 468 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2555. 974937360X | 9789749373606 Place Hold on การเงินธุรกิจ =

ลำนำหกพิภพ /

19 ชั่วโมง 48 minutes ago
By พงศ์ศรณ์ ภูมิวัฒน์.. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2551 . 715 หน้า : 9749601963 | 9789749601969 Place Hold on ลำนำหกพิภพ /

แบล็กโฮลบลูส์ : , ความพยายามเพื่อค้นหาท่วงทำนองมหัศจรรย์แห่งอวกาศ /

19 ชั่วโมง 48 minutes ago
By เลอวิน, แจนนา.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2563 . 302 หน้า. , แปลจาก: Black hole blues : and other songs from outer space. 2016. Place Hold on แบล็กโฮลบลูส์ :

ณ ปลายฟ้า /

19 ชั่วโมง 48 minutes ago
By วิมล ศิริไพบูลย์, | วิมล กล่ำเสถียร. | วิมล เจียมเจริญ. | กนกเรขา. | ทมยันตี. | โรสลาเรน. | ลักษณวดี. | มายาวดี.. กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2562 . 325 หน้า. 9786162149382 | 6162149382 Place Hold on ณ ปลายฟ้า /

การศึกษากระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน ผ่านกระบวนการสภานักเรียน /

22 ชั่วโมง 48 minutes ago
By เลิศพร อุดมพงษ์.. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2562 . 195 หน้า : 9786164760578 | 6164760577 Place Hold on การศึกษากระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน ผ่านกระบวนการสภานักเรียน /

European political thought since 1945 /

22 ชั่วโมง 48 minutes ago
By O'Sullivan, Noel. | O'Sullivan, Noel,. Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2004 . xiv, 241 p. 0333655591 (alk. paper) | 9780333655597 (alk. paper) | 0333655605 (pbk. ; alk. paper) | 9780333655603 (pbk. ; alk. paper) | 0333744403 (series) | 9780333744406 (series) Place Hold on European political thought since 1945 /