ข่าวที่ดึงมา

คดีฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 /

1 วัน 15 ชั่วโมง ago
By สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 . 480 หน้า : 9789742037970 | 9742037973 Place Hold on คดีฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 /

แบบและวิธีการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ = Samples and practical guides for contract drafting in English /

1 วัน 15 ชั่วโมง ago
By จันทิมา ลิมปานนท์.. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 . 473 หน้า. , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. 9789742038021 | 9742038023 Place Hold on แบบและวิธีการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ =

คู่มือการฟ้องร้อง แนวทางการนำสืบและต่อสู้ในคดีฉ้อโกง : ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา /

1 วัน 15 ชั่วโมง ago
By จิตฤดี วีระเวสส์.. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 . xvi, 432 หน้า. 9789742038052 | 9742038058 Place Hold on คู่มือการฟ้องร้อง แนวทางการนำสืบและต่อสู้ในคดีฉ้อโกง :

คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา …

1 วัน 15 ชั่วโมง ago
By สำเรียง เมฆเกรียงไกร.. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 . 725 หน้า. 9789742038038 | 9742038031 Place Hold on คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง :

คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง. ภาค 1, เขตอำนาจศาล /

1 วัน 15 ชั่วโมง ago
By อำพน เจริญชีวินทร์.. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 . 6, 612 หน้า. 9789742038090 | 9742038090 Place Hold on คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง.

แนวทางการเขียนคำฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง สัญญาประนีประนอมยอมความ พร้อมตัวอย่าง /

1 วัน 15 ชั่วโมง ago
By สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 . 5, 571 หน้า. 9789742037949 | 9742037949 Place Hold on แนวทางการเขียนคำฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง สัญญาประนีประนอมยอมความ พร้อมตัวอย่าง /

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า = [Fundamentals of electrical engineering] /

1 วัน 18 ชั่วโมง ago
By สมชัย หิรัญวโรดม. . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 . ก-ฉ, 631 หน้า : 9789740339908 | 9740339905 Place Hold on หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า =

แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ : รายงานการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา = Guidelines and techniques for writing the academic papers : research report, research article, academic article, textbook /

1 วัน 18 ชั่วโมง ago
By สัญญา เคณาภูมิ.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 . 189 หน้า : 9789740339946 | 9740339948 Place Hold on แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ :

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค /

1 วัน 18 ชั่วโมง ago
By นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.. [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 . 416 หน้า : 9786164881525 | 6164881528 Place Hold on กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค /

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค /

1 วัน 18 ชั่วโมง ago
By นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.. [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 . 416 หน้า : 9786164881525 | 6164881528 Place Hold on กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค /

สู่ความเป็นตัวของตัวเองตระหนักและสำนึกของชาวศึกษาทั่วไป /

2 วัน 14 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2564 . 233 หน้า : 9786165725422 | 6165725422 Place Hold on สู่ความเป็นตัวของตัวเองตระหนักและสำนึกของชาวศึกษาทั่วไป /