ข่าวที่ดึงมา

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิด หลักการ และสาระสำคัญ /

6 วัน 20 ชั่วโมง ago
By ชนันภรณ์ อารีกุล.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 . 220 หน้า. 9789740339724 | 9740339727 Place Hold on การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิด หลักการ และสาระสำคัญ /

เขียนข้อเสนอวิจัย (proposal) ทำได้ง่ายๆ = Very-easy research proposal writing /

6 วัน 20 ชั่วโมง ago
By กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 . 114 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560. 9789740339885 | 9740339883 Place Hold on เขียนข้อเสนอวิจัย (proposal) ทำได้ง่ายๆ =

คู่มือการบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์ = Manual of strategic manpower management /

6 วัน 20 ชั่วโมง ago
By กัลยาณี เสนาสุ.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 . 151 หน้า : 9789740339502 | 9740339506 Place Hold on คู่มือการบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์ =

Office English คล่องอังกฤษแบบมนุษย์ออฟฟิศรุ่นใหม่ /

6 วัน 20 ชั่วโมง ago
By แพก, ซอนยอบ.. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2564 . 439 หน้า : 9786160839599 | 6160839594 Place Hold on Office English คล่องอังกฤษแบบมนุษย์ออฟฟิศรุ่นใหม่ /

ภาพลักษณ์พ่อแม่ลูกญี่ปุ่น /

6 วัน 20 ชั่วโมง ago
By สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 . 71 หน้า : 9789740339748 | 9740339743 Place Hold on ภาพลักษณ์พ่อแม่ลูกญี่ปุ่น /

ปีศาจ /

6 วัน 20 ชั่วโมง ago
By ศักดิชัย บำรุงพงศ์,. กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 . 366 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5-6 2563. 9789740217220 | 9740217222 Place Hold on ปีศาจ /

ปีศาจ /

6 วัน 20 ชั่วโมง ago
By ศักดิชัย บำรุงพงศ์,. กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 . 366 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5-6 2563. 9789740217220 | 9740217222 Place Hold on ปีศาจ /

ปีศาจ /

6 วัน 20 ชั่วโมง ago
By ศักดิชัย บำรุงพงศ์,. กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 . 366 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5-6 2563. 9789740217220 | 9740217222 Place Hold on ปีศาจ /

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง /

1 สัปดาห์ ago
By สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 . 7, 411, a-b หน้า. 9789742037918 | 9742037914 Place Hold on การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง /

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง /

1 สัปดาห์ ago
By สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 . 7, 411, a-b หน้า. 9789742037918 | 9742037914 Place Hold on การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง /

การบัญชีบริหาร = Management accounting /

1 สัปดาห์ ago
By ศรีสุดา อาชวานันทกุล.. [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2557. 9786163614070 | 6163614070 Place Hold on การบัญชีบริหาร =

การวิจัยทางธุรกิจ /

1 สัปดาห์ ago
By ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย.. กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2563 . 355 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2555. 9786163054876 | 6163054873 Place Hold on การวิจัยทางธุรกิจ /