ประกาศ WorldCat & WorldShareILL ในเว็บไซต์หอสมุดฯ ไม่สามารถใช้งานได้

#ประกาศ เว็บไซต์ของหอสมุดฯ (www.library.tu.ac.th) ในช่อง WorldCat & WorldShareILL (ช่องสอง) ไม่สามารถใช้งานได้ กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข

โดยท่านสามารถค้นหาข้อมูลในช่อง OneSearch (ช่องแรก) ได้ และสามารถใช้เมนู Books & Audio-Visuals (ช่องสาม) หรือ koha.library.tu.ac.th เพื่อค้นหาหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ ที่เป็นฉบับพิมพ์ (ต้องไปยังชั้นหนังสือเท่านั้น) และยืมระหว่างห้องสมุดสาขาของ มธ.