Bamboo Paper

สมุดบันทึกดิจิทัลที่คล้ายกับกระดาษจริง ซึ่งสามารถเลือกหัวปากกาและสี รวมทั้งสีของเนื้อกระดาษได้หลากหลายแบบ โดยใช้นิ้วของเราในการเขียนหรือวาดได้อย่างอิสระ