Blackboard Mobile Learn

บริการห้องเรียนออนไลน์ที่เป็นตัวกลางระหว่างครูนักเรียน โดยมีออฟชั่นการทำงานที่หลากหลาย ช่วยให้ห้องเรียนไม่น่าเบื่อ เช่น มีระบบแจ้งเตือนคลาสเรียนที่เราเรียนอยู่, ดูผลคะแนนและเกรดเฉลี่ยได้, สร้างคำถามและตั้งประเด็นเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนได้ เป็นต้น