Class Messenger

สื่อสารกันอย่างง่ายดายระหว่างเพื่อนร่วมชั้น รวมถึงครูและนักเรียน โดยส่งได้ทั้งรูปภาพและข้อความ อีกทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนการส่งงาน ประชุมกลุ่ม