Creative Writing Prompts

บันทึกช่วยจำที่เมนูให้เลือกมากกมาย ทั้งการจัดหมวดหมู่ของเรื่องที่เขียน ระบุวัน รูปแบบ และค้นหาเรื่องที่บันทึกอย่างสะดวกและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการบันทึกรายการต่างๆที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่