eBackpack

มอบหมายงาน ตรวจงาน คืนงาน ตามงานกับนักเรียนอย่างง่ายดายด้วย eBackpack สามารถจัดเป็นกลุ่มและจัดเป็นงานเดี่ยวได้โดยสามารถแนบใบงานหรือเอกสารอ่านเพิ่มเติมสำหรับชั้นเรียนแต่ละชั้นได้อย่างง่ายดาย