Edmodo

Social Network สำหรับครูและนักเรียน ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม สามารถสื่อสารการทำงาร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหาการเรียนการสอน สามารถสร้างการบ้าน และสมุดเกรดได้ด้วย