Google Classroom

Google Classroom ออกแบบให้ครูและนักเรียนสามารถติดต่อกับชั้นเรียน ติดตามผลงาน และทำงานให้สำเร็จไปด้วยกันได้ดียิ่งขึ้น