iPeriodic

แอพฟลิเคชั่นตารางธาตุนี้ (Periodic table) ถูกพัฒนามาเพื่อส่งเสริม และอำนวยความสะดวก ในการเรียนการสอนวิชาเคมีและผู้ที่สนใจศึกษา
- สามารถดูตารางธาตุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เทคนิคการท่องตารางธาตุ
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมของธาตุเพียงคลิกเดียว