iTunes U

iTunes U ช่วยให้ผู้สอนมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อช่วยสร้างห้องเรียนของตนขึ้นมาใน iPad ตั้งแต่สร้างบทเรียนด้วยแอพและเอกสารประกอบของตัวคุณเอง เก็บรวบรวมและให้เกรดงานมอบหมายของผู้เรียน สนทนาแบบเป็นส่วนตัวหรือแบบเป็นกลุ่ม ไปจนถึงใส่คำอธิบายประกอบลงในงานมอบหมาย PDF