Moodle

ระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียน ผ่านระบบออนไลน์เหมาะสำหรับอาจารย์เพื่อเตรียมแหล่งข้อมูล กิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์