MyCat

MyCat คือ ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ที่ช่วยให้กระบวนการจัดการวิทยานิพนธ์เป็นไปอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการจัดส่งร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การตรวจสอบการคัดลอกโดยใช้โปรแกรม CopyCat (Copyright Academic Work and Thesis Checking System) และการจัดเก็บรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์