ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นแอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาไทยที่สมบูรณ์และครอบคลุมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า ๔๓,๐๐๐ คำใน "พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔" ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด