Remind

สื่อสารอย่างปลอดภัยระหว่างครูและนักเรียนรวมถึงผู้ปกครอง สามารถส่งคำถามหากันได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีเมนูแปลข้อความได้ถึง 70 ภาษารองรับการส่งข้อความตั้งแต่ระดับส่วนตัวไปจนถึงประกาศให้ทุกคนได้ทราบ