Teacher Aide

ตัวช่วยในการบริหารจัดการห้องเรียนสำหรับคุณครู โดยมีเมนูการใช้งานมากมาย เช่น สามารถสร้างแผนผังที่นั่งของนักเรียนได้, บันทึกบทเรียนที่สอนไปแล้วหรือกำลังสอนอยู่ได้, บันทึกงานที่มอบหมายให้กับนักเรียน เป็นต้น