TeacherKit

บริหารจัดการชั้นเรียนและเวลาเรียนสำหรับอาจารย์ โดยสามารถกำหนดกิจกรรมและระยะเวลาให้แก่ผู้เรียนแต่ละคน และแต่ละชั้นเรียนมีการเก็บรายละเอียดนักเรียนในชั้นทั้งรูปภาพ ชื่อ รายละเอียดต่างๆ การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน และผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ