Teacher's Assistant Pro: Classroom Management Notes

บันทึกการจัดการในห้องเรียนที่ตัวช่วยสำคัญสำหรับอาจารย์ในการจัดการห้องเรียน ทั้งตรวจงาน บันทึกการเรียน คะแนนของนักเรียนแต่ละคน เป็นต้น