สมาชิกภายนอกและศิษย์เก่า

การสมัครสมาชิก

สมาชิกรายวัน

ผู้ที่มีความประสงค์เข้าใช้บริการห้องสมุดแบบรายวันสามารถเข้าใช้บริการได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมผู้เข้าใช้ห้องสมุดรายวัน จำนวน 20 บาท/วัน โดยสามารถเข้าใช้บริการที่ห้องสมุดได้มากกว่าหนึ่งแห่งตามต้องการภายในหนึ่งวัน แต่ไม่สามารถยืมหนังสือออกจากห้องสมุดได้ 

การสมัครสมาชิกรายวัน

 1. ผู้ที่ประสงค์เข้าใช้บริการติดต่อขอซื้อคูปองผ่านเข้าห้องสมุดได้ที่เคาน์เตอร์ส่วนหน้าของห้องสมุด
   
 2. ในการเข้าใช้บริการหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ให้ผู้เข้าใช้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ส่วนหน้าของห้องสมุดเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการ

สมาชิกรายปี

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักวิชาชีพอื่นๆ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกรายปีของหอสมุดได้

สมาชิกรายปีสามารถเข้าใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุดได้ทุกสาขา แต่ไม่สามารถยืมหนังสือออกจากห้องสมุดได้ 

การสมัครสมาชิกรายปี 

 1. ผู้ที่ประสงค์สมัครสมาชิกรายปีสามารถขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ (ศูนย์ท่าพระจันทร์) และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศูนย์รังสิต)
   
 2. สิ่งที่ต้องแนบมากับแบบฟอร์ม ได้แก่
  x รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  x บัตรประจำตัวประชาชน
  x ค่าธรรมเนียมผู้เข้าใช้ห้องสมุดรายปี จำนวน 500 บาท

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าให้แสดงบัตรสมาชิก ชมรม/สมาคม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้เข้าใช้ห้องสมุดรายวัน หากต้องการยืมหนังสือ ต้องสมัครสมาชิกสมทบ


สมาชิกสมทบ

การสมัครสมาชิกสมทบ

 1. ผู้ที่ประสงค์สมัครสมาชิกสมทบสามารถขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ (ศูนย์ท่าพระจันทร์)
   
 2. สิ่งที่ต้องแนบมากับแบบฟอร์ม ได้แก่
  x รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  x บัตรประจำตัวประชาชน
  x เอกสารยืนยันการศึกษา
  x จดหมายรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด
  x ค่าบำรุงห้องสมุด จำนวน 4,000 บาท 

ในกรณีที่ต้องการยืมหนังสือหรือทรัพยากรอื่นๆ สมาชิกจะต้องชำระค่าประกันทรัพยากรฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท และจะได้รับเงินส่วนนี้คืนเมื่อหมดอายุสมาชิก


สิทธิในการยืม

ผู้ใช้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบจะได้รับสิทธิในการยืมหนังสือและทรัพยากรต่างๆ ดังนี้

จำนวนรายการ จำนวนวันยืม จำนวนการยืมต่อ จำนวนการจอง
5 15 ไม่จำกัด 3 ครั้ง

หมายเหตุ: สามารถยืมทรัพยากรภาษาต่างประเทศได้ไม่เกิน 2 รายการ


การยืมต่อ (Renew)

 1. สามารถยืมหนังสือและทรัพยากรอื่นต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งผ่านทางหน้า บริการสมาชิก 

 2. ในกรณีที่มีผู้จองหนังสือ จะไม่สามารถยืมหนังสือต่อได้ และจะต้องนำหนังสือมาคืนที่ห้องสมุดภายในกำหนดเวลา

 3. ไม่สามารถยืมหนังสือต่อได้หากมีค่าปรับเกินจำนวนที่ห้องสมุดกำหนด ในกรณีที่จำเป็นต้องยืมหนังสือต่อแต่ไม่สามารถดำเนินการชำระค่าปรับได้ ให้แจ้งเหตุผลต่อบรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์บริการเพื่อขอผ่อนปรนได้ 1 ครั้ง โดยระบบห้องสมุดจะทำการบันทึกการดำเนินการนี้ไว้เป็นหลักฐาน

 4. ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถยืมหนังสือต่อได้ด้วยตนเอง ให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ


การจอง (Hold)

สมาชิกสามารถทำการจองทรัพยากรที่ต้องการได้เฉพาะในกรณีที่ทรัพยากรนั้นมีสถานะ “Checked Out” หรือมีผู้ยืม โดยสามารถคลิกปุ่ม "Hold" หรือ "จองหนังสือ" ได้ที่หน้ารายการทรัพยากร


อัตราค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

สมาชิกสามารถชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดได้ที่เคาน์เตอร์บริการของห้องสมุด โดยมีอัตราค่าปรับ ดังนี้

ประเภททรัพยากร อัตราค่าปรับ
หนังสือ / วิทยานิพนธ์ / เอกสาร 5          บาท/วัน 
หนังสือสำรอง 10        บาท/วัน 
วัสดุประกอบ (ทั่วไป) 5          บาท/วัน 
วัสดุประกอบ (1 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (3 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (7 วัน) 10        บาท/วัน
วัสดุประกอบ (2 ชั่วโมง) 10        บาท/วัน