นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ

ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ (MOOC learn.in.th) เป็นคลังบทเรียนแบบเปิดสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดระบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Khan Academy

Khan Academy is a non-profit educational organization created in 2006 by educator Salman "Sal" Khan with the aim of providing a "free, world-class education for anyone, anywhere". The organization produces short lectures in the form of YouTube videos. In addition to micro lectures, the organization's website features practice exercises and tools for educators. All resources are available for free to anyone around the world. The main language of the website is English, but the content is also available in other languages.

OpenupEd

OpenupEd is an open, non-profit partnership offering MOOCs that contribute to open up education, much to the benefit of individual learners and the wider society.

Open2Study

Open2Study is a MOOC built and managed by Open Universities Australia. Open2Study was launched in 2013 and serves over 600k students. The platform features over 35 million page views a year, 1.7 million unique visitors and a 96% student satisfaction rating.

Subscribe to นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ