นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ

ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ (MOOC learn.in.th) เป็นคลังบทเรียนแบบเปิดสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดระบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Open Yale Courses

Open Yale Courses (OYC) provides lectures and other materials from selected Yale College courses to the public free of charge via the Internet. The courses span the full range of liberal arts disciplines, including humanities, social sciences, and physical and biological sciences. Each course includes a full set of class lectures produced in high-quality video accompanied by such other course materials as syllabi, suggested readings, and problem sets. The lectures are available as downloadable videos, and an audio-only version is also offered.

Subscribe to นักศึกษาระดับปริญญาตรี