ห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม

Group study rooms

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบริการห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม สำหรับใช้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล ดังนี้

หอสมุดปรีดี พนมยงค์

ห้อง Study Room ทั้งหมด 16 ห้อง แบ่งเป็น

ห้อง 10 คน : 8 ห้อง
ห้อง 3-4 คน : 8 ห้อง

ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม

ห้อง Study Room : 2 ห้อง

ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

ห้อง Study Room : 2 ห้อง

ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้อง Study Room : 1 ห้อง

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้อง Study Room : 6 ห้อง
เวลาให้บริการ : 9.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ห้อง Tutoring Room : 13 ห้อง
เวลาให้บริการ : 9.00 น. - 23.00 น.

ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

ห้อง Study Room : 2 ห้อง

>> จองห้อง Study Room

 

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี