ทรัพยากรห้องสมุด

 

ทรัพยากรห้องสมุด

  • หนังสือ 966,459 เล่ม
  • วารสาร 1,713 เล่ม
  • เอกสาร 36,310 ชื่อเรื่อง
  • ทรัพยากรในคลังหนังสือ 276,960 เล่ม
  • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 85,888 ฉบับ
  • ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 41,236 รายการ
  • วิทยานิพนธ์ มธ. 22,430 รายการ
  • ฐานข้อมูลออนไลน์ 64 ฐาน
  • ซีดี/ดีวีดี 52,458 รายการ

 

หมายเหตุ: ข้อมูลล่าสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561