Library Staff: Professor Sangvian Indaravijaya Library

 • นางสาวจิราพร วงษ์ภา
  นางสาวจิราพร วงษ์ภา
  หัวหน้าห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

  chira@tu.ac.th

  812205

 • นางพัชรี การุณ
  นางพัชรี การุณ
  ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

  pattycho@tu.ac.th

  812265

 • นางฉวีวรรณ กระแสสินธุ์
  นางฉวีวรรณ กระแสสินธุ์
  ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

  chawee_w@tu.ac.th

  812265

 • นางปราณี สุขสุนทร
  นางปราณี สุขสุนทร
  พนักงานบริการ

  pranee_tu50@hotmail.com

  812265