บริการวารสารและหนังสือพิมพ์

TULIBS newspaper and journals service's logo

สำนักหอสมุดมีบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นรายชื่อวารสารและหนังสือพิมพ์ที่มีให้บริการได้จากเว็บไซต์ Library OPAC.

นอกจากนี้ ยังมีการนำวารสารบางรายชื่อมาจัดทำในรูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้ทันที

สำหรับวารสารภาษาต่างประเทศนอกจากจะมีตัวเล่มให้บริการในแต่ละห้องสมุดสาขาแล้ว ยังมีการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ ครอบคลุมวารสารหลากหลายสาขาวิชาและสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้

สำหรับผู้ใช้บริการหนังสือพิมพ์ นอกจากสำนักหอสมุดจะบอกรับหนังสือพิมพ์หลากหลายรายชื่อแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและสืบค้นข่าวหรือบทความในหนังสือพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและตลอด 24 ชั่วโมง สำนักหอสมุดยังได้บอกรับฐานข้อมูล NewSCenter  และฐานข้อมูล Matichon e-library  ซึ่งท่านสามารถอ่านและสั่งพิมพ์ได้ตามต้องการ

จากบริการออนไลน์ที่มีให้บริการนี้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น หากใช้บริการอินเทอร์เน็ตนอกเครือข่าย กรุณาใช้บริการผ่าน EZproxy.

 

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม
ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง