เจ้าหน้าที่บริหาร

 • ผศ. เอกรินทร์ ยลระบิล
  ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  akekarin@tu.ac.th

  662-613-3501

 • นางฐิติมา เธียรอนันตกุล
  รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา

  titima@tu.ac.th

  662-613-3502

 • อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
  รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้

  kritp@tu.ac.th

  662-613-3503

 • นางรุ่งทิวา กรีวาส
  เลขานุการสำนักหอสมุด

  awae@tu.ac.th

  662-613-3505

 • นางสาวอรนุช ศรีอินทร์
  หัวหน้างานอำนวยการ

  joyo@tu.ac.th

  662-613-3513

 • นายศตพล เกิดอยู่
  หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

  sata1a@tu.ac.th

  662-613-3538

 • นางสาวศิวาพร อุทัยสาร์
  หัวหน้างานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

  sivaporn@tu.ac.th

  662-613-3526

 • นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช
  หัวหน้างานบริการท่าพระจันทร์ และหัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์

  chaisit@tu.ac.th

  662-613-3539

 • นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ
  หัวหน้าห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม

  kungnap@tu.ac.th

  662-613-2326

 • นางสาวนพวรรณ วัฒนะนนท์
  หัวหน้าห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

  noppawan@staff.tu.ac.th

  662-613-3548

 • นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์
  หัวหน้างานบริการรังสิตและภูมิภาค และหัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

  pathum@tu.ac.th

  662-564-4440 ext. 1301

 • นางญาณภา สมนึก
  หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  yanapa@tu.ac.th

  662-564-4444 ext. 1170

 • นางสาวกรวรรณ ดีวาจา
  หัวหน้าห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

  korakwan@staff.tu.ac.th

  662-986-9213 ext. 7504

 • นางแสงเดือน อุบลศรี
  หัวหน้าห้องสมุดบุญชู ตรีทอง

  saengduen2008@hotmail.com

  054-237973 ต่อ 5130,5131

 • นางสาวสุภาว์ คำประโคน
  หัวหน้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

  supha@tu.ac.th

  663-825-9050

 • นางสาวนัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว
  หัวหน้าห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

  library@tbs.tu.ac.th

  662-613-2265