ฐานข้อมูลออนไลน์

E-Books

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ…

ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชกรรม Access pharmacy เป็นฐานข้อมูลที่มีหนังสือ eBook มากกว่า 50 เล่ม…

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านเภสัชบำบัดและพยาธิสรีรวิทยา…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์…

ASCE'S Electronic Information Retrieval Service to All Its Publications Published since 1970.…

Bloomsbury Collections delivers instant access to quality research and provides libraries with a…

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…

CRCnetBASE เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาวิชา จำนวนมากกว่า 6000…

EBSCO HOST เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Group Publishing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบัญชีการเงิน…

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายสำนักพิมพ์ทางด้าน Political Sciences มากกว่า 1,600 รายชื่อ ทางด้าน…

Springer eBooks เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ (Medicine) ชีวเวชศาสตร์ (…

World Bank eLibrary เป็นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ทุกประเภทของ World Bank…

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นแหล่งรวมหนังสือตำราไทยที่มีคุณภาพ จัดทำโดย…

E-Journals

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา…

ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว…

AgiAl Publishing House is a fast-growing yet professional academic open access publisher founded…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัย…

ฐานข้อมูลออนไลน์หนังสือรายปีภาษาอังกฤษ พร้อมเนื้อหาฉบับเต็มจากวารสารของสำนักพิมพ์ Annual Reviews…

ASCE'S Electronic Information Retrieval Service to All Its Publications Published since 1970.…

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานและจุลชีววิทยาคลินิก ของ American Society for…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาวิชา

BMJ publishes a number of fully Open Access titles from BMJ Open, our first fully Open Access…

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาจีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา กฎหมาย…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาสุขภาพและการพยาบาล ประกอบด้วยวารสารมากกว่า…

ฐานข้อมูลวารสารจาก Elsevier e-journals มากกว่า 600 รายชื่อ อีกกว่า 1000 หนังสือชั้นนำ…

DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality,…

EBSCO HOST เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์…

The content platform for Edward Elgar Publishing's journals, reference works and books,…

All articles in open access journals which are published by Elsevier have undergone peer review…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Group Publishing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบัญชีการเงิน…

HighWire Press is the largest archive of free full-text science on Earth! As of 3/25/15, we are…

IEEE publishes seven fully open access journals with topical focus areas. Publish faster online…

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร นิตยสาร…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารและสิ่งพิมพ์ของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ…

Journal of Clinical Medicine (ISSN 2077-0383; CODEN: JCMOHK) is an international, open access…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมวารสารย้อนหลังในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมวารสารด้านแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่สำคัญประมาณ 100…

Easier than ever to find the information you need from Karger's growing collection of Open…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์และสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกว่า 50 แห่ง เช่น…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Nature Publishing Group…

Nature Publishing Group publishes more than 30 fully open access journals and a further 40 with…

Make the best use of Researched information from 700+ peer reviewed, Open Access Journals…

Oxford University Press (OUP) is mission-driven to facilitate the widest possible dissemination…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press ประกอบด้วยวารสารประมาณ 300 ชื่อเรื่อง…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเรื่องพื้นที่และชาติพันธุ์ศึกษา ศิลปะและสถาปัตยกรรม…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นวารสาร peer-reviewed ครอบคลุมสาขาจิตวิทยา จาก American…

PLOS was founded in 2001 as a nonprofit Open Access publisher, innovator and advocacy…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี…

The following lists the pure gold open access journals published by SAGE. All articles published…

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier…

Scientific Research Publishing Inc. (SCIRP) has played a prominent role in the Open Access…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ…

SpringerOpen, launched in June 2010, includes Springer’s portfolio of 200+ peer-reviewed fully…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงบทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม…

ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย…

Thieme Open is the gateway to the open access journal content from the Thieme Publishing Group…

Westlaw เป็นฐานข้อมูลหนึ่งในกลุ่มของฐานข้อมูลด้านกฎหมายระดับโลก โดยมีฐานข้อมูลย่อยกว่า 28,000…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาการแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์…

Wiley Open Access is a program of fully open access journals. All research articles published in…

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ ดังนั้น…

E-Articles

EBSCO HOST เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Group Publishing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบัญชีการเงิน…

HighWire Press is the largest archive of free full-text science on Earth! As of 3/25/15, we are…

ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลกฎหมายใหม่ ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย บทความเกี่ยวกับกฎหมาย…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารและสิ่งพิมพ์ของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นวารสาร peer-reviewed ครอบคลุมสาขาจิตวิทยา จาก American…

SSRN eLibrary รวบรวมงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ โดย Social Science Research Network (SSRN) ได้แก่…

ฐานข้อมูลดัชนีวารสาร คือ แหล่งสืบค้นบทความวารสารที่สำนักหอสมุดบอกรับ…

Westlaw เป็นฐานข้อมูลหนึ่งในกลุ่มของฐานข้อมูลด้านกฎหมายระดับโลก โดยมีฐานข้อมูลย่อยกว่า 28,000…

World Bank eLibrary เป็นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ทุกประเภทของ World Bank…

E-References

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา…

หนังสืออ้างอิงออนไลน์ที่คัดเลือก รวบรวมบทความ…

ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว…

ASCE'S Electronic Information Retrieval Service to All Its Publications Published since 1970.…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ ศิลปะ เครื่องแต่งกายและแฟชั่นจากทั่วโลก…

Britannica Academic, an accurate, current, and comprehensive resource for college-level learners…

British Pharmacopoeia รวบรวมหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์…

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบต่างๆ…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาสุขภาพและการพยาบาล ประกอบด้วยวารสารมากกว่า…

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine)…

ฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสืออ้างอิงออนไลน์จำนวนมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง…

EBSCO HOST เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากทั่วโลก ให้บริการบทความวารสาร…

Eldis Conflict is an online information service providing free access to relevant, up-to-date…

The content platform for Edward Elgar Publishing's journals, reference works and books,…

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเข้าสู่วัยรุ่น ให้ข้อมูลสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2…

สารานุกรมด้านธุรกิจเกี่ยวกับตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยรวมรวมข้อมูลจาก 33 ประเทศ…

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์…

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมองของมนุษย์ ให้ข้อมูลในรูปของบทความฉบับเต็ม

ERIC, the Educational Resource Information Center, contains more than 1,243,000 records and…

หนังสือรายปีที่มีชื่อเสียงทางด้านหนังสืออ้างอิงอันดับต้นๆ ของโลก…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆที่ห้องสมุดจัดซื้อ เช่น Business,…

HeinOnline เป็นฐานข้อมูลทางกฎหมายที่มีข้อมูลเป็นหน้าเพจกว่า 120 ล้านเพจในรูปออนไลน์…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) Institution of Engineering and Technology…

ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลกฎหมายใหม่ ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย บทความเกี่ยวกับกฎหมาย…

IET Inspec ครอบคลุมสาขาวิชา Physics, Electrical engineering and Electronics, Computer and…

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเนื้อหา Who's Who in Public International Law…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครอบคลุม e-book จำนวนมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมวารสารย้อนหลังในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์…

เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ของสหภาพยุโรป ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย…

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก…

พจนานุกรมออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์ด้านเศรษฐศาสตร์ และมีการ update เนื้อหาทุกๆปี

พจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ของสำนักพิมพ์ Oxford  รวบรวมคำศัพท์กว่า 600,000 คำ…

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมข้อมูลของบุคคลสำคัญกว่า 33,000 คนทั่วโลก…

หนังสืออ้างอิงรายปีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ รัฐบาล ผู้นำทางการเมือง…

ฐานข้อมูลดรรชนี และสาระสังเขปจากบทความวารสารวิชาการ หนังสือ และวิทยานิพนธ์ สาขาพฤติกรรมศาสตร์…

PubMed เป็นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทางด้านชีววิทยาการแพทย์ของ National Library Medicine…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ทางด้านธุรกิจระดับภูมิภาคของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา…

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier…

SciFinder(n) เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเคมี…

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…

SSRN eLibrary รวบรวมงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ โดย Social Science Research Network (SSRN) ได้แก่…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงบทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม…

The Columbia gazetteer of the world เป็นสารานุกรมด้านภูมิศาสตร์…

แหล่งข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การวิจัย…

หนังสือรายปีออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลของประเทศต่างๆมากกว่า 194 ประเทศ…

United Nations: Official documents system เป็นระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ…

UNtreaty…

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อยด้าน Science Citation, Social Sciences…

Westlaw เป็นฐานข้อมูลหนึ่งในกลุ่มของฐานข้อมูลด้านกฎหมายระดับโลก โดยมีฐานข้อมูลย่อยกว่า 28,000…

สารานุกรมทางด้านสังคมศาสตร์และการเมือง…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครอบคลุม e-book มากกว่า 300 ชื่อเรื่องในสาขาต่างๆ เช่น…

หนังสืออ้างอิงประเภทอักขรานุกรมชีวประวัติ เนื้อหาประกอบด้วยรายชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง…

หนังสือรายปีที่รวบรวมรายชื่อองค์กรระดับนานาชาติกว่า 66,000 แห่ง ซึ่งรวมทั้งองค์กรที่แสวงหาผลกำไร…

E-Theses

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…

DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working…

Dissertations.se lets you search among university dissertations from Sweden, written in English…

DiVA - Academic Archive On - line, is a publishing system for research and student theses and a…

EBSCO Open Dissertations™ แหล่งค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลวิทยานิพนธ์กว่า 500,000 รายการ จาก 25…

EThOS is the UK’s national thesis service which aims to maximise the visibility and availability…

The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and…

OhioLINK's ETD Center publishes honors theses, theses and dissertations from students at…

PQDT Open, offered by ProQuest's UMI Dissertation Publishing, provides the full text of open…

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ครอบคลุมสาขาศิลปะ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประวัติศาสตร์…

Thailand Digital Collection…

Theses Canada, launched in 1965 at the request of the deans of Canadian graduate schools, is a…

E-Research

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…

Eldis Conflict is an online information service providing free access to relevant, up-to-date…

The content platform for Edward Elgar Publishing's journals, reference works and books,…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Group Publishing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบัญชีการเงิน…

ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลกฎหมายใหม่ ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย บทความเกี่ยวกับกฎหมาย…

ฐานข้อมูลเพื่อประเมินและจัดลำดับคุณภาพของวารสารระดับนานาชาติ…

SSRN eLibrary รวบรวมงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ โดย Social Science Research Network (SSRN) ได้แก่…

Thai National Research Repository (TNRR) หรือ ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย …

Thailand Digital Collection…

E-News

ฐานข้อมูลบริการข่าวสารในหมวดข่าวและหัวเรื่องต่างๆ สามารถสืบค้นได้ทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบข่าว…

บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต…

ฐานข้อมูลให้บริการหนังสือพิมพ์และแม็กกาซีนมากกว่า 6,000 ปก จาก 100 ประเทศ และฉบับย้อนหลัง 60 วัน…

E-Testing

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ…

ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชกรรม Access pharmacy เป็นฐานข้อมูลที่มีหนังสือ eBook มากกว่า 50 เล่ม…

E-Media

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ…

ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชกรรม Access pharmacy เป็นฐานข้อมูลที่มีหนังสือ eBook มากกว่า 50 เล่ม…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์…

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…