Fitch Connect

ฐานข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งในแง่เศรษฐกิจมหภาคและการเมือง วิเคราะห์และคาดประมาณตลาดการเงินในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ (เดิมชื่อ BMI research)


หมายเหตุ เลือกที่ Single Sign-On ระบุชื่อสถาบันว่า TUL และเข้าใช้งานด้วย Account TU WiFi