ACCESSPHARMACY (PHARMACOTHERAPY PRINCIPLES AND PRACTICE)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านเภสัชบำบัดและพยาธิสรีรวิทยา โดยให้รายละเอียดในเรื่องหลักการที่สำคัญของการรักษาด้วยยาและหลักปฏิบัติเพื่อการรักษารวมทั้งข้อบ่งใช้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ และได้รับการตรวจสอบเนื้อหาจากเภสัชกร พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ช่วยแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในแต่ละบทซึ่งทำให้ง่ายต่อการค้นหาเนื้อหา รวมทั้งแนวคิดหลักเกี่ยวกับโรค การประเมินผู้ป่วยและการรักษา ข้อมูลที่เป็นตาราง รูปภาพ Case study ตัวย่อของชื่อเรื่องและความหมาย และคำถาม-คำตอบสำหรับประเมินความรู้ด้วยตนเอง