Art & Architecture Complete

Art &amp architecture Complete ครอบคลุมวารสารวิชาการนิตยสารและสิ่งพิมพ์ทางการค้ามากกว่า 780 เล่มรวมถึงหนังสือมากกว่า 230 เล่ม อีกทั้งยังครอบคลุม สิ่งพิมพ์เพิ่มเติม 70 ฉบับและคอลเลกชันภาพมากกว่า 63,000 ภาพที่จัดทําโดย Picture Desk และอื่น ๆ

ระยะเวลาทดลองใช้ : มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564