Berg Fashion Library

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ ศิลปะ เครื่องแต่งกายและแฟชั่นจากทั่วโลก ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมากกว่า 3.6 ล้านรายการ ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน รวมถึง Encyclopedia of World Dress and Fashion, E-Book, คลังภาพ และแหล่งเอกสารอ้างอิง