BOL CORPUS

ฐานข้อมูลธุรกิจพร้อมระบบวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อใช้ในการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของนิติบุคคลได้อย่างละเอียด โดยเกิดจากการรวมฐานข้อมูลที่สำคัญจากหลายแหล่งเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วยการรวมเอาเทคโนโลยีของระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงผนวกเข้ากับฐานข้อมูลงบของนิติบุคคลทั่วประเทศที่มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็น Historical Data ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของนิติบุคคลได้อย่างละเอียด สามารถอ่านเข้าใจง่ายและนำไปตัดสินใจได้ทันต่อเหตุการณ์
(ใช้ได้เฉพาะนักศึกษาและอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่บรรณารักษ์ห้องสมุดศ.สังเวียน อินทรวิชัย )