Bookshare

Bookshare ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการเรียน เช่น ผู้ที่เป็นโรคดิสเล็กเซีย (Dyslexia) ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น เช่น ผู้ที่ตาบอด รวมผู้มีความบกพร่องทางกายภาพอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเปิดอ่านหนังสือในรูปแบบฉบับพิมพ์ได้ตามปกติ ประกอบด้วยหนังสือกว่า 686,581 ชื่อเรื่อง สามารถใช้งานหนังสือได้ในรูปแบบของเสียง (Audio) ตัวอักษรขนาดพิเศษ (Large Text) และรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์การอ่านแบบ Digital Braille 
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีความพบพร่องทางสายตา สามารถติดต่อขอรับ user และ password สำหรับใช้งานได้ที่ tulib@tu.ac.th หรือที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ