Business source ultimate

ฐานข้อมูลทางธุรกิจ เครื่องมือสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ครอบคลุมสาขาวิชาทางธุกริจทั้งหมด เช่น การคลาด การบริหาร หารจัดการ การบัญชี การเงิน และอื่นๆ ประกอบด้วยวารสารทางธุรกิจฉบับเต็มที่ได้รับการรีวิว สามารถเจาะลึกกรณีศึกษา ,รายงานเศรษฐกิจของประเทศ และโปรไฟล์บริษัท รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักวิเคราะห์ 

(ระยะเวลาทดลองใช้งาน : วันนี้ - พฤศจิกายน 2564)