Chicago manual of style

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบต่างๆ รวมทั้งแนะนำวิธีการเขียน การใช้คำ โครงสร้างของคำ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 และ 16