The Columbia Gazetteer of the World

The Columbia gazetteer of the world เป็นสารานุกรมด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ เขตแดน วัฒนธรรม ประชากร  เศรษฐกิจ ลักษณะทางธรรมชาติ ระบบคมนาคม การพัฒนาประเทศ การทหาร เทคโนโลยี อุตสาหกรรมการค้า เกษตรกรรม ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ข้อมูลมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา